Ahaisibwe Mungu Rabbi at the shared knitting shop where she works.